input 如何监听输入的内容的位数,如果超过位数,并给提示


监听 change 事件获取输入值,然后检查位数

results matching ""

    No results matching ""